الوعظ باللغة الأنكليزية على نظام MP3
Preaching English MP3

 

الوعظ باللغة الفرنسية على نظام MP3
Preaching French MP3

بایگانی / Archive
موعظه فارسی (MP3) Preaching MP3 Farsi / MP3
صخره / (MP3 Farsi) The Rock rr
تعمید آب به نام عیسی / (MP3 Farsi) Water baptism in Jesus name as
شما باید دوباره متولد شود / (MP3 Engl/ Farsi) You must be born again ms
جز عیسی مسیح و او را مصلوب / (MP3 Engl/Farsi) Except Jesus Christ and Him crucifieds Rev. Wright
چقدر اسم عیسی مسیح عالی است / (MP3 Engl/Farsi) How excellent is the name of Jesus Rev. Robinette
امید آینده ما / (MP3 Engl/Farsi) Our future hope Bro Dylan
مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟ / اعمال 2:38 / (MP3 Engl/Farsi) What must I do to be saved? Acts 2:38 js
چرا دعا می کنیم؟ / (MP3 Engl/Farsi) Why do we pray bd
قدرت روح القدس / (MP3 Engl/Farsi) The power of the Holy Ghost js
ویژگی های مهم یک شاگرد واقعی / (MP3 Engl/Farsi) Important qualities of a genuine disciple pj
واقعیت / (MP3 Engl/Farsi) The truth cg
بنابراین‌ با شادمانی‌ از چشمه‌های‌ نجات‌ آب‌ خواهید كشید / (MP3 Engl/Farsi) With joy you will draw water from the wells of salvation ms
سرانجام احیای زمان از طریق خدمتکاری / (MP3 Engl/Farsi) End time revival through servanthood cr
قدرت انتخاب اول / (MP3 Engl/Farsi) The power of one decision lg
این فوق العاده است در کلیسا شود / (MP3 Engl/Farsi) It's great to be in the church cr
هیچ کس مانند عیسی وجود دارد / (MP3 Engl/Farsi) There is no one like Jesus lg
سوال و جواب / (MP3 Engl/Farsi) Questions and answers as
مقاومت در ایمان / (MP3 Engl/Farsi) Strength in faith as
عشق و دوستی به خدا / (MP3 Farsi) Love and friendship to God as
وزارت آشتی / (MP3 Engl/Farsi) The ministry of reconciliation cr
1-2 # پنج نشانه برای رهبریه رهبر اسمانی / (MP3 Engl/Farsi) Five keys to spirit-lead leadership 1-2 je
ساختار خانواده در مسیحیت / (MP3 Farsi) Family structure in christianity as
دعا و یا چگونه ما می توانیم دعا / (MP3 Farsi) Prayer or how can we pray as
روزه داری / (MP3 Farsi) Fasting as
کدام کلیسا است؟ / (MP3 Farsi) What is the church as
وسوسه و آزمایش / (MP3 Farsi) Temptations and trials as
نجات / (MP3 Farsi) Salvation as
ماهیت عیسی مسیح /( MP3 Farsi) The nature of Jesus Christ as
قدرت کلام خدا / (MP3 Farsi) The power of the Word of God cr
به نام عیسی /( MP3 Farsi) In the name of Jesus cr
مسئولیت ما به خدا / (MP3 Farsi) Our responsibility to God as
خدا چگونه است؟ / (MP3 Engl/Farsi) Who is God? rs
طرح و نجات خدا / (MP3 Engl/Farsi) God's plan and salvation cg
Rom 10:15 و چگونه وعظ کنند جز اینکه فرستاده شوند؟ چنانکه مکتوب است که چه زیبا است پایهای آنانی که به سلامتی بشارت می‌دهند و به چیزهای نیکو مژده می‌دهند.
16 لکن همه بشارت را گوش نگرفتند زیرا اشعیا می‌گوید خداوندا کیست که اخبار ما را باور کرد؟
17 لهذا ایمان از شنیدناست و شنیدن از کلام خدا.

http://www.sayadi-al-nas.ae
http://www.sayadi-al-nas.ae

صيادي الناس